Spis treści
Uprawy

Import używanych maszyn rolniczych i leśnych spoza Unii Europejskiej

Wprowadzanie do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wymaga przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej.

Import używanej maszyny a kontrola graniczna

Import spoza Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wiąże się z ryzykiem przeniesienia agrofagów mogących wyrządzać szkody w uprawach rolnych, jak również na terenach leśnych. Z tego względu, maszyny takie przed wprowadzeniem na terytorium UE muszą zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej oraz muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne wydane przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego. Ze względów bezpieczeństwa fitosanitarnego, maszyny takie muszą być oczyszczone i wolne od gleby i pozostałości roślin.

traktor import

Jakie maszyny muszą zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej

Regulacje te dotyczą maszyn opatrzonych kodami taryfy celnej wymienionymi w punkcie 2 załącznika VII do rozporządzenia 2019/2072.

Maszyny i pojazdy, które były używane przed wywozem do celów rolniczych lub leśnych o następujących kodach celnych (dane na 19.04.2022)

 • pługi, brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki (ex 8432 10 00)
 • brony talerzowe (ex 8432 21 00)
 • spulchniarki i kultywatory (ex 8432 29 10)
 • brony (ex 8432 29 30)
 • glebogryzarki (ex 8432 29 50)
 • pozostałe, siewniki, sadzarki i przesadzarki (ex 8432 29 90)
 • siewniki, sadzarki i przesadzarki, do bezpośredniego siewu w uprawie zerowej (ex 8432 31 00)
 • napędzane centralnie siewniki do siewu rzędowego punktowego (ex 8432 39 11)
 • pozostałe (ex 8432 39 19)
 • sadzarki i przesadzarki, roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów (ex 8432 39 90)
 • roztrząsacze obornika (ex 8432 41 00)
 • rozsiewacze nawozów (ex 8432 42 00)
 • pozostałe maszyny (ex 8432 80 00)
 • części (ex 8432 90 00)
 • prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające; pozostałe maszyny żniwne; maszyny omłotowe (ex 8433 40 00)
 • kombajny zbożowe (ex 8433 51 00)
 • kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane (ex 8433 53 10)
 • ogławiacze buraków i kombajny buraczane (ex 8433 53 30)
 • pozostałe maszyny do zbioru roślin okopowych (ex 8433 53 90)
 • urządzenia dla leśnictwa (ex 8436 80 10)
 • używane ciągniki drogowe do naczep (ex 8701 20 90) – inne niż te z pozycji 8709 (pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów)
 • ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, do 18 kW (ex 8701 91 10)
 • ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, 18 kW-37 kW (ex 8701 92 10)
 • ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, 37-75 kW (ex 8701 93 10)
 • ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, 75-130 kW (ex 8701 94 10)
 • ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, pow. 130 kW (ex 8701 95 10)

Pochodzenie

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Wymogi szczególne

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że maszyny lub pojazdy są oczyszczone i wolne od gleby i pozostałości roślin.

Źródło: PIORIN (CC BY 3.0.PL)

Zdjęcie: 12019 / pixabay

19.04.2022