Spis treści
Uprawy

Ubezpieczający, ubezpieczony, ubezpieczyciel – różnice

W umowach ubezpieczenia określa się, kim jest ubezpieczający, ubezpieczony i ubezpieczyciel. Słowa te są bardzo podobne – każda jednak z tych osób, podmiotów odgrywa zupełnie inną rolę, ma inne prawa i obowiązki w ramach zawartej umowy.

Ubezpieczający – kim jest

Ubezpieczający, to najprościej mówiąc, osoba, która zawarła umowę. To ona przekazuje dane, potwierdza zakres ubezpieczenia, podpisuje się pod dokumentem i ostatecznie płaci składkę za polisę. Ubezpieczający jest stroną umowy z ubezpieczycielem i to on może np. odstąpić od umowy, wypowiedzieć ją. Do niego kierowana jest też korespondencja od firmy ubezpieczeniowej – na przykład listy przypominający o tym, że czas trwania polisy dobiega końca.

Ubezpieczony – kim jest

Ubezpieczony to osoba, której przysługuje ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z polisy. To ona, w przypadku zajścia szkody, otrzymuje odszkodowanie lub świadczenie. Mogą zdarzyć się sytuacje, że ubezpieczający i ubezpieczony to inne osoby. Często tak bywa przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawieranych na rzecz dzieci – ubezpieczającym zazwyczaj jest rodzic, a ubezpieczonym jego pociecha.

Ubezpieczyciel – kim jest

Ubezpieczyciel to firma ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę. To ona zawiera umowę z ubezpieczającym i, w przypadku zajścia powodującego jego odpowiedzialność, wypłaca odszkodowanie osobom ubezpieczonym.

O czym warto pamiętać

Jeśli na polisie występują zaległości w opłaceniu składek, to obowiązek uregulowania długu spoczywa na osobie zawierającej umowę – na ubezpieczającym.

Ubezpieczający z reguły na polisie jest jeden, ubezpieczonych może być kilku. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w ubezpieczeniach turystycznych, gdy żona ubezpiecza swoją rodzinę przed zagranicznym wyjazdem. Często zdarza się też to przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdy auto ma co najmniej dwóch właścicieli.

Nie zawsze to ubezpieczony otrzyma należne odszkodowanie. W przypadku wielu umów stosowana jest tzw. cesja. Przy cesji określa się podmiot, któremu przysługiwać będzie świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną. Cesję stosuje się często przy ubezpieczeniach nieruchomości, gdy bank udziela kredytu hipotecznego.

Drugim przypadkiem, gdy ubezpieczony nie otrzyma świadczenia, są ubezpieczenia życiowe lub NNW. Tam, w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, świadczenie otrzymują osoby uposażone, które ubezpieczony wskazał przy zawarciu umowy.

19.08.2021